close

KVKK AYDINLATMA METNİ

Çözüm Dergisi Yayıncılık San.Tic.Ltd.Şti.. (Veri sorumlusu) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK ”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu kapsamda, Çözüm, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve  KVKK  başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde,  KVKK ’nın 4. maddesinde yer alan;

·          Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

·          Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

·          Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

·          İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

·          İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelkelerine uygun olarak işleyecektir.

1- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

……………….. internet sitesine üye olmadan gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz;

·          ‘Bize Yazın’ sekmesi aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınız İletişim verisi  kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz ve Diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; konu başlığınız ve yorum içeriğiniz iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·          İşlem güvenliği verisi  kategorisinde değerlendirilen;  internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresiniz faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda  5651  sayılı  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,

·          Pazarlama verisi  kategorisinde değerlendirilen  kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniz iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması,

·          Müşteri işlem verisi

amaçları ile işlenecektir.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla,

·          Çözüm’ e ait  internet sitesini ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler,

·          Çerezler,

·          “Bize Yazın” bölümünde bulunan formu doldurmanız,aracılığıyla toplanmaktadır. İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz,  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

·          Çözüm’ ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,

·          Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Çözüm’ ün meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

·          Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

·          Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

·          Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

·          Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile  KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

1.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.      maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK 'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Çözüm   sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

İletişim Formu

İletişim Bilgileri

444 04 07

iletisim@kitapbulal.com

Fatih Sultan Mh. 2720 Sk. No:4/B High Life Office Etimesgut/ANKARA

Kredi Kartları
Ödeme Güvenliği
Yükleniyor..

...

...

kitapbulal.com

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde kaydı doğrulanmış bir sitedir

ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
forum
© 2018 - 2021 KitapBulAl bir Çözüm Yayın Grubu markasıdır.